7finanse - portal finansowy - bezpłatne porady finansowe, porady prawne, ubezpieczenia, giełda, waluty, biznes, kredyty, pożyczki, lokaty, konta, inwestycje, produkty finansowe, finanse

Dziś jest: Piątek, 7 maja 2021, Imieniny: Augustyna, Ludmiły

Prezentacja firmy Eksperta

Eksperci 7finanse.pl z firmy:

mec. Elżbieta Orłowska

Radca Prawny, założycielka Kancelarii KANCELARIA KRP Orłowska

» zadaj pytanie Ekspertowi

ORŁOWSKA Kancelaria Prawna założona została w 2002 r. w Warszawie przez radcę prawnego, mec. Elżbietę Orłowską, wieloletniego sędziego Sądu Gospodarczego oraz byłego arbitra w Okręgowej Komisji Arbitrażowej, wybitnego i doświadczonego eksperta w dziedzinie prawa cywilnego i gospodarczego. Dzięki aktywnemu wsparciu i osobistemu zaangażowaniu założycielki Kancelarii skutecznie łączymy doświadczenie w zakresie efektywnego wykorzystywania mechanizmów prawnych w budowaniu oraz usprawnianiu funkcjonowania przedsiębiorstw ze znakomitym przygotowaniem merytorycznym oraz z wnikliwym wglądem w sytuację i potrzeby naszych Klientów, dla których staramy się być wartościowym i godnym zaufania partnerem biznesowym.

Zespół Kancelarii tworzą wybitni specjaliści z różnych dziedzin prawa, autorzy publikacji w prasie fachowej, absolwenci prestiżowych uczelni zaangażowani w działalność organizacji prawniczych, którzy łączą rzetelną wiedzę z bogatym doświadczeniem. Doskonała koordynacja zespołu profesjonalistów stanowi gwarancję wysokiej jakości oraz komplementarności usług.
Priorytetem prawników Kancelarii jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań Klientów. Sprawna komunikacja z Klientem, wnikliwe zapoznanie się z jego sytuacją, zaangażowanie oraz wysoka dyspozycyjność pozwalają zaproponować najkorzystniejsze, satysfakcjonujące rozwiązania prawne. Ceniąc czas swoich Klientów, Kancelaria stara się, aby jej działania były efektywne, skuteczne oraz by zmierzały do realizacji wyznaczonego celu w jak najkrótszym czasie.

ORŁOWSKA Kancelaria Prawna kieruje się hasłem „Efektywność w biznesie”. Jego głównym założeniem jest skuteczna realizacja celów biznesowych Klienta oraz kompleksowe poszukiwanie nowych możliwości rozwoju podmiotów gospodarczych przy efektywnym wykorzystaniu odpowiednich instytucji prawa. Kładąc szczególny nacisk na zachowanie najwyższych standardów staranności i wiedzy, prawnicy Kancelarii nie zapominają jednakże o indywidualnym podejściu do każdego Klienta. Punktem wyjścia jest dla nich rozpoznanie i zrozumienie jego potrzeb, a także specyfiki prowadzonej przez niego działalności. Pozwala to na wypracowanie najbardziej optymalnych, skutecznych i efektywnych, a nade wszystko praktycznych rozwiązań, co jest nie tylko źródłem zawodowej satysfakcji prawników Kancelarii, ale także uznania, jakim cieszą się oni wśród swoich partnerów biznesowych.

Kancelaria oferuje kompleksową, profesjonalną obsługę podmiotów gospodarczych na różnych szczeblach rozwoju. Zapewniamy zarówno stałą opiekę prawną, jak i doraźną pomoc, prowadzimy negocjacje i mediacje, świadczymy usługi doradztwa prawnego. Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych, toczących się przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi, jak również w procesach przed organami administracji. Priorytetem Kancelarii jest zapewnienie Klientom praktycznych, skutecznych i efektywnych rozwiązań prawnych, które umożliwią realizację wytyczonych celów biznesowych. Szeroki wachlarz dziedzin prawa, w których specjalizują się nasi prawnicy, pozwala nam zaproponować Klientom korzystne i satysfakcjonujące rozwiązania.

1.    Kompleksowa obsługa korporacyjna firm
Każda transakcja czy restrukturyzacja przeprowadzana na rynku polskim wymaga obsługi od strony prawa korporacyjnego. Pozwala to wyeliminować ryzyko zakwestionowania ważności czynności podejmowanych w ich toku. Zespół Prawa Korporacyjnego został stworzony z myślą o profesjonalnej, wszechstronnej i efektywnej obsłudze naszych Klientów. W skład zespołu wchodzą radcy prawni, aplikanci i młodsi prawnicy. Dysponują oni rozległym doświadczeniem w zakresie obsługi spółek osobowych i kapitałowych, jak również innych podmiotów tworzonych na rynku polskim. Zakres głównych usług świadczonych przez nasz zespół obejmuje:
•    tworzenie nowych podmiotów prawnych: w oparciu o najnowszy stan prawny i wykorzystując dotychczasowe doświadczenia Kancelarii, oferujemy pomoc przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych oraz innych podmiotów (fundacji, stowarzyszeń, przedstawicielstw oraz oddziałów firm), wskazujemy optymalne rozwiązania prawne, gwarantujemy też doradztwo potransakcyjne;
•    fuzje i przejęcia, w tym: transakcje typu private equity oraz prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych;
•    bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych: pomoc dotycząca stałej lub okresowej obsługi korporacyjnej, obejmująca wszelkie czynności podlegające regulacjom prawa handlowego; obsługa prawna zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, a także regulacje praw i obowiązków wspólników; obsługa prawna stowarzyszeń i fundacji;
•    doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczące stosunków wewnętrznych spółek, w tym w zakresie tzw. dobrych praktyk (ładu korporacyjnego) – corporate governance, wewnętrznych regulacji korporacyjnych, sporów związanych z wykonywaniem praw udziałowych oraz nadzoru właścicielskiego;
•    przygotowanie umów oraz aktów wewnętrznych, w tym związanych z: działalnością gospodarczą, działalnością osobistą, zgromadzeniami wspólników oraz akcjonariuszy, posiedzeniami rad nadzorczych i zarządów, zmianami w statutach spółek, umarzaniem, zastawianiem oraz obrotem udziałami i akcjami;
•    przekształcenia, reorganizację oraz restrukturyzację: zapobieganie upadłości, propozycje efektywnych planów naprawczych i doradztwo dotyczące rozwiązań w zakresie restrukturyzacji finansowania (renegocjacja kredytów, zbywanie aktywów w celu redukcji długu, uzyskanie wsparcia finansowego od wspólników lub inwestorów), przygotowywanie najlepszej koncepcji odnośnie do możliwych do wprowadzenia przekształceń, pomoc prawna w zakresie prawa naprawczego, reprezentacja Klienta na wszystkich etapach postępowania naprawczego;
•    negocjacje: uzgadnianie warunków kontraktów, umów lub przejęć negocjowanie wszelkich typów umów handlowych;
•    projekty finansowania przedsięwzięć gospodarczych (project finance, structured finance, leasing).


2.    Prowadzenie sporów sądowych i arbitraż
Ze względu na wieloletnie, bogate doświadczenie założycielki Kancelarii, Elżbiety Orłowskiej, byłego arbitra w Okręgowej Komisji Arbitrażowej oraz sędziego rejonowego w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna w Wydziale Gospodarczym, jako naszą szczególną specjalizację oferujemy:
•    kompleksowe przygotowanie optymalnej strategii procesowej ukierunkowane na wypracowanie najkorzystniejszych dla Klienta rozstrzygnięć prawnych oraz efektywne uczestnictwo w jej realizacji.
•    efektywną i skuteczną pomoc w dochodzeniu roszczeń w postępowaniu sądowym przed polskimi sądami powszechnymi i przed sądami arbitrażowymi;
•    reprezentowanie Klienta przez Radcę Prawnego w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi obu instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
•    reprezentację Klienta w toku postępowania egzekucyjnego, w tym wszczynanie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych;
•    reprezentację Klienta w toku postępowania ugodowego;


3.    Prawo nieruchomości:
•    obsługa prawna nieruchomości oraz ich administracji, doradztwo w zakresie funkcjonowania obiektów, efektywne rozstrzygnięcia prawne dla problemów z wykonawcami i lokatorami;
•    bazująca na bogatym doświadczeniu Kancelarii, pomoc dotycząca prawnych aspektów funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i problematyki odrębnej własności lokali;
•    jako szczególna i unikalna specjalizacja Kancelarii: reprezentacja Klientów w zakresie prawa nieruchomości przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
•    przygotowywanie projektów umów oraz opiniowanie umów istniejących związanych z obrotem nieruchomościami;
•    ustanawianie praw rzeczowych na nieruchomościach: hipoteki, służebności, użytkowania wieczystego;
•    reprezentacja Klientów przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów z zakresu obrotu nieruchomościami, w tym: sprzedaży, ustanowienia użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy, ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości, umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (także umów z architektami i umów z generalnymi wykonawcami inwestycji), ponadto umowy dotyczące finansowania inwestycji, w tym umowy kredytów bankowych oraz umowy bankowych rachunków zastrzeżonych (escrow);
•    obsługa projektów deweloperskich (centra handlowe, budownictwo mieszkaniowe, powierzchnie biurowe i hotelowe) oraz obsługa prawna firm deweloperskich, zwłaszcza w zakresie współpracy z podwykonawcami oraz konstruowania umów z nabywcami lokali i unikania klauzul niedozwolonych w obrocie konsumenckim;


4.    Inwestycje i prawo budowlane:
•    kompleksowe doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości (prawne due diligence), podatków oraz prawa budowlanego: prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia nieruchomości i doradzanie w postępowaniach przetargowych, identyfikowanie problemów dotyczących realizacji transakcji (m.in. związanych z nabywaniem nieruchomości, które są obciążone prawami osób trzecich) oraz określenie sposobu ich rozwiązania, opracowanie najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i podatkowych, pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytów dla celów zrealizowania transakcji;
•    opracowanie optymalnych koncepcji realizacji inwestycji na etapie ich planowania, a także realizacji, uzyskiwanie pozwoleń na budowę, obsługa prawna związana z budową budynków biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych i mieszkalnych, obsługa projektów developerskich,;
•    ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego;
•    wszechstronne analizy i badania dotyczące stanu prawnego nieruchomości, a także spółek i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości gruntowych, identyfikacja ryzyk i doradztwo co do możliwości ich ograniczenia lub eliminacji;
•    prowadzenie postępowań sądowych w sprawach nieruchomości, reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, efektywna pomoc w rozwiązywaniu sporów na etapie realizacji inwestycji;
•    opracowanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, w tym: sale and lease back, najmu, dzierżawy, powierniczych, umów dotyczących spłaty wierzycieli hipotecznych;
•    negocjowanie umów niezbędnych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, w tym w szczególności: umów o wykonanie robót budowlanych, umów najmu, sale and lease back, dzierżawy, kontraktów budowlanych, projektów deweloperskich;


5.    Postępowanie upadłościowe:
•    ochrona prawna interesów firm zagrożonych upadłością lub będących w trakcie postępowania upadłościowego oraz dochodzenie należności w imieniu przedsiębiorstw w upadłości;
•    doradztwo i reprezentacja klientów – tak wierzycieli, jak i dłużników – na wszystkich etapach postępowania upadłościowego przed prowadzącymi je podmiotami, także w sytuacjach bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie upadłości, zarówno z likwidacją majątku upadłego, jak również podczas zawierania układu z wierzycielami;
•    sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości;
•    zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
•    doradztwo co do nabywania składników masy upadłości, tu szczególnie przeprowadzanie transakcji dotyczących sprzedaży przedsiębiorstw należących do upadłych spółek lub przedsiębiorców indywidualnych, w tym: analiza prawna przedsiębiorstwa, przygotowanie oferty składanej w postępowaniu upadłościowym, negocjacje z syndykami masy upadłości warunków sprzedaży całości przedsiębiorstwa lub składników jego majątku, przygotowanie umowy i dokumentów towarzyszących sprzedaży majątku;
•    analiza ryzyk związanych z zawieraniem umów oraz z innymi czynnościami podejmowanymi z podmiotami znajdującymi się w złej sytuacji finansowej oraz z przedsiębiorcami, których upadłość została już ogłoszona, w tym także analiza sytuacji wierzyciela wobec ryzyka upadłości lub podczas upadłości kontrahenta;
•    pomoc prawna w zakresie ponoszenia przez władze upadłych przedsiębiorstw osobistej odpowiedzialności wobec wierzycieli w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.


6.    Zagadnienia pracownicze:
•    reprezentacja pracowników i pracodawców w postępowaniu sądowym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju;
•    wykorzystując bogate doświadczenie Kancelarii w zakresie praktyki procesowej dotyczącej prawa pracy, skuteczne prowadzenie sporów o wynagrodzenie, odprawy, w tym świadczenia z pakietów socjalnych, odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowania i renty za szkodę na zdrowiu pracownika, w tym w związku z wypadkami przy pracy, a także spory dotyczące naruszenia dóbr osobistych pracowników, mobbingu oraz dyskryminacji;
•    kompleksowa i profesjonalna obsługa prawna w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych na gruncie polskiego i europejskiego prawa pracy;
•    opiniowanie czynności z zakresu prawa pracy związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników, propozycje dostosowanej do sytuacji rynkowej najkorzystniejszej formy i struktury zatrudnienia pracowników, w tym plany zatrudnienia uwzględniające sytuacje kryzysowe, zmienne natężenie pracy oraz specyfikę działalności każdego z Klientów;
•    opracowanie struktury wynagradzania i premiowania kadry zarządzającej oraz kierowniczej, w tym programy dla kadry menedżerskiej oraz pracowników wszystkich szczebli, a także prowadzenie tzw. „trudnych zwolnień” kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników;
•    przygotowywanie umów: o świadczenie usług, o pracę, o zakazie konkurencji w trakcie oraz po ustaniu zatrudnienia, o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, a ponadto sporządzanie pełnej dokumentacji i koordynacja procesu nawiązania, rozwiązywania oraz kontynuacji stosunku pracy;
•    uzyskiwanie pozwoleń na pracę;
•    przygotowywanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagrodzeń;
•    doradztwo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;


7.    Kontrakty:
•    kompleksowa pomoc w negocjowaniu i konstruowaniu kontraktów handlowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym, w tym zwłaszcza efektywna realizacja strategii negocjacyjnej (możliwość współpracy i przygotowania do negocjacji przez psychologa biznesu);
•    skuteczne zabezpieczanie interesów Klienta poprzez wybór optymalnych rozwiązań kontraktowych i regulację prawną warunków współpracy;
•    badanie i regulacja stanu prawnego – pełne audyty draftów kontraktów wydawanie opinii, nanoszenie uwag;


8.    Prawa na dobrach niematerialnych:
•    kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej;
•    reprezentacja Klientów w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w zakresie: znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów, ochrony prawnej marki i wzorów użytkowych, sporów o domeny internetowe;
•    doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, a także wynalazczości, zwłaszcza ochrony patentowej wynalazków, wzorów użytkowych oraz transferu tych praw;
•    doradztwo w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców;
•    doradztwo dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także występowanie w sporach związanych z naruszeniem umownego zakazu konkurencji;
•    sporządzanie oraz negocjowanie umów z klauzulami o zakazie konkurencji, w tym: umowy sprzedaży udziałów, umowy licencyjne, umowy menedżerskie.


9.    Audyty prawne:
Dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta profesjonalny, wnikliwy i wszechstronny audyt prawny podmiotów gospodarczych oraz spółek prawa handlowego. Dokonujemy zobiektywizowanej analizy prawnej stanu przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji i innych podmiotów obrotu gospodarczego, w ramach której wskazujemy ich słabe i mocne strony oraz poddajemy weryfikacji podejmowane czynności oraz procedury na tle obowiązującego prawa. Sporządzamy kompleksowe opracowania dotyczące sytuacji ekonomicznej analizowanych podmiotów, ze wskazaniem aspektów działalności niezgodnych z przepisami i wymagających poprawy. Audytu dokonuje zespół doświadczonych specjalistów w zakresie prawa, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i podatków.
Oferujemy:
•    audyt dotyczący stosowania ustawy o ochronie danych osobowych;
•    audyt dotyczący prawidłowości prowadzenia akt rejestrowych spółki;
•    audyt dotyczący praw własności intelektualnej;
•    audyt dotyczący prawa pracy, w tym analizę: postanowień wewnątrzzakładowych, źródeł prawa pracy (np. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania itp.), wzorców dokumentów (umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzenie zmieniające, oświadczenie w sprawie powierzenia innej pracy), wybranych teczek zawierających akta osobowe;
•    audyt ekonomiczny polegający na kompleksowym skontrolowaniu kondycji ekonomicznej i stanu finansów przedsiębiorstwa we współpracy z analitykiem finansowym, na zakończenie audytu sporządzenie opinii lub analiza SWAT, zmierzające do wskazania szans i zagrożeń, które wynikają z aktualnej sytuacji prawno-ekonomicznej badanego podmiotu.


10.    Windykacja należności:
•    windykacja przedsądowa, kierowanie wezwań do zapłaty;
•    windykacja sądowa: dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego; sporządzenie pozwu oraz wszelkich niezbędnych pism procesowych i dokumentów, reprezentacja procesowa i kompleksowe prowadzenie sprawy, a w przypadku sporów transgranicznych – dążenie do uzyskania Europejskich Tytułów Wykonawczych;
•    windykacja komornicza: kompleksowe prowadzenie windykacji po uzyskaniu prawomocnego tytułu wykonawczego, zwłaszcza inicjacja postępowania egzekucyjnego, jego monitoring oraz uczestnictwo w koniecznych czynnościach komorniczych;
•    windykacja z majątków członków zarządu: w sytuacji bezskutecznej egzekucji z majątku spółek, prowadzenie postępowania zmierzającego do wyegzekwowania należności od członków organów podmiotów niewypłacalnych.


W przypadku chęci nawiązania współpracy zapraszamy Państwa do Kontaktu.

Za współpracę z Klientem odpowiedzialna jest:

Agnieszka Orłowska
Partner Zarządzający
ORŁOWSKA
Kancelaria Prawna
ul. Terespolska 4 lok. 308.
03-813 Warszawa
Tel: (22) 406-84-36
Fax: (22) 406-81-02
a.orlowska@orlowska.biz
www.orlowska.biz


Partnerzy serwisu:
2009 © Copyright by 7finanse.pl portal finansowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.